current user: public
Query: PF02399.10; OBP_EHV1V/51-880; Origin of replication binding protein, from PfamA26U

Results of FFAS03 search in PfamA26U
Master-slave alignment(slide right to see more) does not show gaps in the query sequence, use ali links to display alignment between query and templates.
    .   10    .   20    .   30    .   40    .   50    .   60    .   70    .   80    .   90    .  100    .  110    .  120    .  130    .  140    .  150    .  160    .  170    .  180    .  190    .  200    .  210    .  220    .  230    .  240    .  250    .  260    .  270    .  280    .  290    .  300    .  310    .  320    .  330    .  340    .  350    .  360    .  370    .  380    .  390    .  400    .  410    .  420    .  430    .  440    .  450    .  460    .  470    .  480    .  490    .  500    .  510    .  520    .  530    .  540    .  550    .  560    .  570    .  580    .  590    .  600    .  610    .  620    .  630    .  640    .  650    .  660    .  670    .  680    .  690    .  700    .  710    .  720    .  730    .  740    .  750    .  760    .  770    .  780    .  790    .  800    .  810    .  820    .  830
# Score Template Links and tools%idFirst SYTSSVSLARMLYGGDLEEWVRHTRPGVSLEIQSRAPVRFPPPNNPSSRRVTVVRAPMGSGKTTALLKWLGEALDAPDISALVVSCRRSFTRTLAKRFNDAELPGFATYFTSTDYTMAGEPFRRLLVQIESLHRVDDNLLNNYDILVLDEVMSTIGQLYSPTMVHLNKVDALLTRLLKTCPRVIAMDATANAQLVDFLASARGERSVHVIINSFAAPGFSQRDGTLLRTLGTDVLRAALGFVLVDDENGTKVMETDSRPISARLREVNSAGFFGRLMDRLVAGRNVCVFSSTVSFSEIVARFCSQFTDSILVLNSLRPSEDVAFWGGVRVLIYTTVVTVGLSFDTAHFHSMFAYVKPMSHGPDMVSVYQSLGRVRELIHNELLVYVDSSGARAEPIFTPMLLNHVVSRQGGWPAEFSQVTDALCCQFKARCGPAYRTASTRGLALFVRFKYKHFFERCTLASVGDSINILYTLLESNQMRVAIEGCQFPLTAAGFCDFLQDLRLDAYAARKEIKQLRGPGGIAATPTEVFENDDVAVFIQKYLRPGVAHDEILALLVELNSPIVREQFVNVAVLGACLRLPAALESPEVFAGVYKHYASGVVPVISDAGALESVSITPDVNVLARWDLYKSCTRHARDLAWDPSRGGSGLDMSEDFITNTLSADYNRFQSLLVEIAKCNVTPLEMLAAGAVRGVTTALSGRPKSRVPLSKGEHAVSLFKVLWEDVFGAKLAKSTQTFPGGVRVKNLRKDEIVALLESVNVNHSECKTHRELYALLMCNRKLFAGPRYKLRAPKWSRNLCFLELDNTGTCKTPLDAALADLAPSAWPQVYGLast
1 -220.000PF02399.10; OBP_EHV1V/51-880; Origin of replication binding protein  ali  100  1SYTSSVSLARMLYGGDLEEWVRHTRPGVSLEIQSRAPVRFPPPNNPSSRRVTVVRAPMGSGKTTALLKWLGEALDAPDISALVVSCRRSFTRTLAKRFNDAELPGFATYFTSTDYTMAGEPFRRLLVQIESLHRVDDNLLNNYDILVLDEVMSTIGQLYSPTMVHLNKVDALLTRLLKTCPRVIAMDATANAQLVDFLASARGERSVHVIINSFAAPGFSQRDGTLLRTLGTDVLRAALGFVLVDDENGTKVMETDSRPISARLREVNSAGFFGRLMDRLVAGRNVCVFSSTVSFSEIVARFCSQFTDSILVLNSLRPSEDVAFWGGVRVLIYTTVVTVGLSFDTAHFHSMFAYVKPMSHGPDMVSVYQSLGRVRELIHNELLVYVDSSGARAEPIFTPMLLNHVVSRQGGWPAEFSQVTDALCCQFKARCGPAYRTASTRGLALFVRFKYKHFFERCTLASVGDSINILYTLLESNQMRVAIEGCQFPLTAAGFCDFLQDLRLDAYAARKEIKQLRGPGGIAATPTEVFENDDVAVFIQKYLRPGVAHDEILALLVELNSPIVREQFVNVAVLGACLRLPAALESPEVFAGVYKHYASGVVPVISDAGALESVSITPDVNVLARWDLYKSCTRHARDLAWDPSRGGSGLDMSEDFITNTLSADYNRFQSLLVEIAKCNVTPLEMLAAGAVRGVTTALSGRPKSRVPLSKGEHAVSLFKVLWEDVFGAKLAKSTQTFPGGVRVKNLRKDEIVALLESVNVNHSECKTHRELYALLMCNRKLFAGPRYKLRAPKWSRNLCFLELDNTGTCKTPLDAALADLAPSAWPQVYG 830
2 -22.000PF07652.9; Q32ZD8_9FLAV/1675-1822; Flavivirus DEAD domain  ali follow..  13  1.............................................FKKKQLIVLDPHPGAGKTRKVLPEFIRQAVERRLWTLALAPTRVVAAEMAEALNGLPVRYLTPAVIQQHTGKEIVDLMCHATFTMRL--LSGGRVPNYNMFIMDEA-----HFTDPSSIAARGYISTKVD--MGEASAVFMTATPPGSREPF......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 143
3 -19.400PF04851.10; Q893B7_CLOTE/244-395; Type III restriction enzyme, res subunit  ali follow..  16  21..............................................NGQDRGLLISATGTGKTYLSAFELRNY---NPKRALFIVHREQIAKQALNSFMN--VFGDTRSMGILSGTSKDVDKDFIFCTIQTLSKLQYFDKNEFDYIIIDEVHKAGANSYQKIVNYF------------NPKFLLGMTATPER.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 152
4 -13.800PF13401.1; B2UJB3_RALPJ/42-210; AAA domain  ali follow..  17  2..............................................SQESILLVCGPTGAGKTTLAKFMVENAHSQSHAEAIYVQSWRLFYQRILNQLGDDLDSPKVAYGVDSLSGRLVRPRGTSGNSLAALRTAVERGLRQVQFMVIDEAAHIFRD--TQRNSKLEVQLDTLKSLVNECGTQIVLVGSYD............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 164
5 -13.700PF01443.13; RDRP_TMV/829-1085; Viral (Superfamily 1) RNA helicase  ali follow..  13  1...................................................VLVDGVPGCGKTKEILSRV------NFDEDLILVPGKQAAEMIRRRANS--------------SGIIVATKDNVKTVDSFMMNFGKSTRCQFKRLFIDEGLML------------TGCVNFLVAMSLCEIAYVYGDT.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 106
6 -12.700PF13872.1; E8RVW0_9CAUL/378-705; P-loop containing NTP hydrolase pore-1  ali follow..  15  81..............................................RLRQGFFLGDGTGVGKGTSVSAVIAENMAQGRTKAIWVSKNDTLIEDARRDWISVGGDANDIVGLSTYKFGTPTTYATLRQAARNGKTSRLDQVVDWGALVFDESHEMANAASGKKKASQQGLAGLLLQYRVPNARVLYVSATGAT.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 246
7 -11.600PF05894.7; Q9FZV9_BPGA1/1-335; Podovirus DNA encapsidation protein (Gp16)  ali follow..  10  21....................................................CVIGARGVGKSFAIKSKLVDDFLKNGRQFVYLRMYKTEISKNKSKFDIAINYPNTKFEVKGNDFYINGKLAGYAIPLSGWQALKSSSYPNVYTIFFDEREKDLTGYPPNVVDSLLNVMDTVFRHRVNDPAVVICACNAVTLVNPYFLGFYPNPNQEFSKNDSIVVQIVKNEDYANARRDNRFGKLISGTAYEEMSIDNKFTQDSDLFVQKRSKNSQFNFGIR-------GGKNYGVWVDREQMLMYLSEAYDPKSNQIFALTSDDLTEKNVLVGGWRGNYKLTKLVSAFKKGMLRFENQ-------VVRKHGYDILKQMR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 334
8 -11.200PF05707.7; Q38198_9VIRU/7-180; Zonular occludens toxin (Zot)  ali follow..  12  1.................................................SISLLTGLPGSGKSLRIIQAIRYLMDK--GAHVYVCNIDGISVPGTTPWAD---------------------------------PHKWQDLPAGSILFVDEAQHFFP---ARRGGDPVETIKAMSTIRHDGVRLVLATQQPNYLDTYLRGLV..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 114
9 -10.600PF00270.24; SGS1_YEAST/680-854; DEAD/DEAH box helicase  ali follow..  13  4......................................QLEAVNATLQGKDVFVLMPTGGGKSLCYQLPAVVKSGKTHGTTIVISPLISLMQDQVEHLLNKNIKASMFSSRGTAEQRRQTFNLFINGLLDLVYISPEMISASLARIVVDEAHCVSNHDFRPDYKELKFFKREYPDI------MIALTATASEQVRMDI........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 175
10 -10.000PF06745.8; O29463_ARCFU/20-274; KaiC  ali follow..  12  31...............................................HLAVMNITGVPDTGKSLLAEQFAITQA-GSGYRVLYVTPANFLYTAMKERSEAMGVD--FTKVESNVVVIDASESDELRENPKALMETMAYAIKEKTNTIIDS----ITGLYEHKEMMARQIVRQFFNFMKKYRQTGIFVSQKRSAQASESAEAAGGLAVAHIVD.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 193
11 -9.670PF05127.9; A2EVG1_TRIVA/302-494; Helicase  ali follow..  13  1....................................................GITAARGRGKSAAIGLSLAAALALGYSNIFVTAPSTALFEFVIVGLTALGFREGESEDFEVVKSNPTSSKERPYVTVQYVRPNMTQYLGQCEILAIDEAAAIPLPIVRQLMGPYTTLF---------SSTVDGYEGTGRALSLKLFKEFQRT.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 160
12 -9.640PF13604.1; B9QRK8_9RHOB/353-542; AAA domain  ali follow..  16  12...........................................RITGEERMASVVGRAGAGKTTMM-KAAREVWEANGYQVVGAALAGKAAEGLEKEAGI---------------------ASRTLASWQLSWGRGEGLPDKKSVFVIDEAGMV------------SRQMSVFVETIAKAGAKLVLVGDAEQL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 128
13 -9.240PF03266.10; NTPTH_METS5/13-164; NTPase  ali follow..  14  2...................................................LFITGRPGVGKTTLIKGLVSEL---RELKIAGFYTEEVRERGERTGFLFVVIGDGSCPLASTKPIGKERVGRYFVVDSLTLLPQVKQRLEVADLVIMDEIIGDLWKLIQGVLSSNKPVVASVHRSMNIEGKRYELTPVNRDRVREDI........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 151
14 -9.070PF12340.3; Q0TXD7_PHANO/1992-2220; Protein of unknown function (DUF3638 topsan)  ali follow..  17  33........................................HAIIAPKLRENTVLQLNMGKGKTSCIVPMAMAVI-GDGNQLSRLIVPKPLLLPTAQMIQSTNTNPQTLQLYRHLHREMLEGQGVVLIAPESPLSYKQTYLNSICRDVLDESDVSLA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 186
15 -9.030PF05621.6; Q48383_KLEAE/1-302; Bacterial TniB protein  ali follow..  13  8DLSHLLPAAQGLARLPADERIQRLRADRWIGYPRAVEAALYAWPNKQRMPNLLLVGPTNNGKSMIVEKFRRTHPASSDADVLVVPSVIRFYVALLAAMGA-------------PLRPRPRLPEMEQLALALLRK------VGVRMLVIDELH----NVLAGNSVNRREFLNLLRFLGNELRIPLVGVGT................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 188

FFAS is supported by the NIH grant R01-GM087218-01
8 1 7 8 7   jobs submitted since Jan 1, 2011
Comments and questions to: webmaster

Selected papers from Godzik Lab
Ying Zhang, Ines Thiele, Dana Weekes, Zhanwen Li, Lukasz Jaroszewski, Krzysztof Ginalski, Ashley Deacon, John Wooley, Scott Lesley, Ian Wilson, Bernhard Palsson, Andrei Osterman, Adam Godzik. Three-Dimensional Structural View of the Central Metabolic Network of Thermotoga maritima. Science. 2009 Sep 18;325(5947):1544-9.

Alexey M. Eroshkin, Andrew LeBlanc, Dana Weekes, Kai Post, Zhanwen Li, Akhil Rajput, Sal T. Butera, Dennis R. Burton, Adam Godzik. bNAber: database of broadly neutralizing HIV antibodies. Nucl. Acids Res. 2013; published on November 7, 2013.

Ginalski K, Godzik A, Rychlewski L. Novel SARS unique AdoMet-dependent methyltransferase. Cell Cycle. 2006 Oct;5(20):2414-6. Epub 2006 Oct 16.