current user: public
Query: PF02399.10; OBP_EHV1V/51-880; Origin of replication binding protein, from PfamA26U

Results of FFAS03 search in PfamA26U
Master-slave alignment(slide right to see more) does not show gaps in the query sequence, use ali links to display alignment between query and templates.
    .   10    .   20    .   30    .   40    .   50    .   60    .   70    .   80    .   90    .  100    .  110    .  120    .  130    .  140    .  150    .  160    .  170    .  180    .  190    .  200    .  210    .  220    .  230    .  240    .  250    .  260    .  270    .  280    .  290    .  300    .  310    .  320    .  330    .  340    .  350    .  360    .  370    .  380    .  390    .  400    .  410    .  420    .  430    .  440    .  450    .  460    .  470    .  480    .  490    .  500    .  510    .  520    .  530    .  540    .  550    .  560    .  570    .  580    .  590    .  600    .  610    .  620    .  630    .  640    .  650    .  660    .  670    .  680    .  690    .  700    .  710    .  720    .  730    .  740    .  750    .  760    .  770    .  780    .  790    .  800    .  810    .  820    .  830
# Score Template Links and tools%idFirst SYTSSVSLARMLYGGDLEEWVRHTRPGVSLEIQSRAPVRFPPPNNPSSRRVTVVRAPMGSGKTTALLKWLGEALDAPDISALVVSCRRSFTRTLAKRFNDAELPGFATYFTSTDYTMAGEPFRRLLVQIESLHRVDDNLLNNYDILVLDEVMSTIGQLYSPTMVHLNKVDALLTRLLKTCPRVIAMDATANAQLVDFLASARGERSVHVIINSFAAPGFSQRDGTLLRTLGTDVLRAALGFVLVDDENGTKVMETDSRPISARLREVNSAGFFGRLMDRLVAGRNVCVFSSTVSFSEIVARFCSQFTDSILVLNSLRPSEDVAFWGGVRVLIYTTVVTVGLSFDTAHFHSMFAYVKPMSHGPDMVSVYQSLGRVRELIHNELLVYVDSSGARAEPIFTPMLLNHVVSRQGGWPAEFSQVTDALCCQFKARCGPAYRTASTRGLALFVRFKYKHFFERCTLASVGDSINILYTLLESNQMRVAIEGCQFPLTAAGFCDFLQDLRLDAYAARKEIKQLRGPGGIAATPTEVFENDDVAVFIQKYLRPGVAHDEILALLVELNSPIVREQFVNVAVLGACLRLPAALESPEVFAGVYKHYASGVVPVISDAGALESVSITPDVNVLARWDLYKSCTRHARDLAWDPSRGGSGLDMSEDFITNTLSADYNRFQSLLVEIAKCNVTPLEMLAAGAVRGVTTALSGRPKSRVPLSKGEHAVSLFKVLWEDVFGAKLAKSTQTFPGGVRVKNLRKDEIVALLESVNVNHSECKTHRELYALLMCNRKLFAGPRYKLRAPKWSRNLCFLELDNTGTCKTPLDAALADLAPSAWPQVYGLast
1 -220.000PF02399.10; OBP_EHV1V/51-880; Origin of replication binding protein  ali  100  1SYTSSVSLARMLYGGDLEEWVRHTRPGVSLEIQSRAPVRFPPPNNPSSRRVTVVRAPMGSGKTTALLKWLGEALDAPDISALVVSCRRSFTRTLAKRFNDAELPGFATYFTSTDYTMAGEPFRRLLVQIESLHRVDDNLLNNYDILVLDEVMSTIGQLYSPTMVHLNKVDALLTRLLKTCPRVIAMDATANAQLVDFLASARGERSVHVIINSFAAPGFSQRDGTLLRTLGTDVLRAALGFVLVDDENGTKVMETDSRPISARLREVNSAGFFGRLMDRLVAGRNVCVFSSTVSFSEIVARFCSQFTDSILVLNSLRPSEDVAFWGGVRVLIYTTVVTVGLSFDTAHFHSMFAYVKPMSHGPDMVSVYQSLGRVRELIHNELLVYVDSSGARAEPIFTPMLLNHVVSRQGGWPAEFSQVTDALCCQFKARCGPAYRTASTRGLALFVRFKYKHFFERCTLASVGDSINILYTLLESNQMRVAIEGCQFPLTAAGFCDFLQDLRLDAYAARKEIKQLRGPGGIAATPTEVFENDDVAVFIQKYLRPGVAHDEILALLVELNSPIVREQFVNVAVLGACLRLPAALESPEVFAGVYKHYASGVVPVISDAGALESVSITPDVNVLARWDLYKSCTRHARDLAWDPSRGGSGLDMSEDFITNTLSADYNRFQSLLVEIAKCNVTPLEMLAAGAVRGVTTALSGRPKSRVPLSKGEHAVSLFKVLWEDVFGAKLAKSTQTFPGGVRVKNLRKDEIVALLESVNVNHSECKTHRELYALLMCNRKLFAGPRYKLRAPKWSRNLCFLELDNTGTCKTPLDAALADLAPSAWPQVYG 830
2 -22.000PF07652.9; Q32ZD8_9FLAV/1675-1822; Flavivirus DEAD domain  ali follow..  13  1.............................................FKKKQLIVLDPHPGAGKTRKVLPEFIRQAVERRLWTLALAPTRVVAAEMAEALNGLPVRYLTPAVIQQHTGKEIVDLMCHATFTMRL--LSGGRVPNYNMFIMDEA-----HFTDPSSIAARGYISTKVD--MGEASAVFMTATPPGSREPF......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 143
3 -19.400PF04851.10; Q893B7_CLOTE/244-395; Type III restriction enzyme, res subunit  ali follow..  16  21..............................................NGQDRGLLISATGTGKTYLSAFELRNY---NPKRALFIVHREQIAKQALNSFMN--VFGDTRSMGILSGTSKDVDKDFIFCTIQTLSKLQYFDKNEFDYIIIDEVHKAGANSYQKIVNYF------------NPKFLLGMTATPER.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 152
4 -13.800PF13401.1; B2UJB3_RALPJ/42-210; AAA domain  ali follow..  17  2..............................................SQESILLVCGPTGAGKTTLAKFMVENAHSQSHAEAIYVQSWRLFYQRILNQLGDDLDSPKVAYGVDSLSGRLVRPRGTSGNSLAALRTAVERGLRQVQFMVIDEAAHIFRD--TQRNSKLEVQLDTLKSLVNECGTQIVLVGSYD............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 164
5 -13.700PF01443.13; RDRP_TMV/829-1085; Viral (Superfamily 1) RNA helicase  ali follow..  13  1...................................................VLVDGVPGCGKTKEILSRV------NFDEDLILVPGKQAAEMIRRRANS--------------SGIIVATKDNVKTVDSFMMNFGKSTRCQFKRLFIDEGLML------------TGCVNFLVAMSLCEIAYVYGDT.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 106
6 -12.700PF13872.1; E8RVW0_9CAUL/378-705; P-loop containing NTP hydrolase pore-1  ali follow..  15  81..............................................RLRQGFFLGDGTGVGKGTSVSAVIAENMAQGRTKAIWVSKNDTLIEDARRDWISVGGDANDIVGLSTYKFGTPTTYATLRQAARNGKTSRLDQVVDWGALVFDESHEMANAASGKKKASQQGLAGLLLQYRVPNARVLYVSATGAT.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 246
7 -11.600PF05894.7; Q9FZV9_BPGA1/1-335; Podovirus DNA encapsidation protein (Gp16)  ali follow..  10  21....................................................CVIGARGVGKSFAIKSKLVDDFLKNGRQFVYLRMYKTEISKNKSKFDIAINYPNTKFEVKGNDFYINGKLAGYAIPLSGWQALKSSSYPNVYTIFFDEREKDLTGYPPNVVDSLLNVMDTVFRHRVNDPAVVICACNAVTLVNPYFLGFYPNPNQEFSKNDSIVVQIVKNEDYANARRDNRFGKLISGTAYEEMSIDNKFTQDSDLFVQKRSKNSQFNFGIR-------GGKNYGVWVDREQMLMYLSEAYDPKSNQIFALTSDDLTEKNVLVGGWRGNYKLTKLVSAFKKGMLRFENQ-------VVRKHGYDILKQMR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 334
8 -11.200PF05707.7; Q38198_9VIRU/7-180; Zonular occludens toxin (Zot)  ali follow..  12  1.................................................SISLLTGLPGSGKSLRIIQAIRYLMDK--GAHVYVCNIDGISVPGTTPWAD---------------------------------PHKWQDLPAGSILFVDEAQHFFP---ARRGGDPVETIKAMSTIRHDGVRLVLATQQPNYLDTYLRGLV..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 114
9 -10.600PF00270.24; SGS1_YEAST/680-854; DEAD/DEAH box helicase  ali follow..  13  4......................................QLEAVNATLQGKDVFVLMPTGGGKSLCYQLPAVVKSGKTHGTTIVISPLISLMQDQVEHLLNKNIKASMFSSRGTAEQRRQTFNLFINGLLDLVYISPEMISASLARIVVDEAHCVSNHDFRPDYKELKFFKREYPDI------MIALTATASEQVRMDI........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 175
10 -10.000PF06745.8; O29463_ARCFU/20-274; KaiC  ali follow..  12  31...............................................HLAVMNITGVPDTGKSLLAEQFAITQA-GSGYRVLYVTPANFLYTAMKERSEAMGVD--FTKVESNVVVIDASESDELRENPKALMETMAYAIKEKTNTIIDS----ITGLYEHKEMMARQIVRQFFNFMKKYRQTGIFVSQKRSAQASESAEAAGGLAVAHIVD.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 193
11 -9.670PF05127.9; A2EVG1_TRIVA/302-494; Helicase  ali follow..  13  1....................................................GITAARGRGKSAAIGLSLAAALALGYSNIFVTAPSTALFEFVIVGLTALGFREGESEDFEVVKSNPTSSKERPYVTVQYVRPNMTQYLGQCEILAIDEAAAIPLPIVRQLMGPYTTLF---------SSTVDGYEGTGRALSLKLFKEFQRT.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 160
12 -9.640PF13604.1; B9QRK8_9RHOB/353-542; AAA domain  ali follow..  16  12...........................................RITGEERMASVVGRAGAGKTTMM-KAAREVWEANGYQVVGAALAGKAAEGLEKEAGI---------------------ASRTLASWQLSWGRGEGLPDKKSVFVIDEAGMV------------SRQMSVFVETIAKAGAKLVLVGDAEQL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 128
13 -9.240PF03266.10; NTPTH_METS5/13-164; NTPase  ali follow..  14  2...................................................LFITGRPGVGKTTLIKGLVSEL---RELKIAGFYTEEVRERGERTGFLFVVIGDGSCPLASTKPIGKERVGRYFVVDSLTLLPQVKQRLEVADLVIMDEIIGDLWKLIQGVLSSNKPVVASVHRSMNIEGKRYELTPVNRDRVREDI........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 151
14 -9.070PF12340.3; Q0TXD7_PHANO/1992-2220; Protein of unknown function (DUF3638 topsan)  ali follow..  17  33........................................HAIIAPKLRENTVLQLNMGKGKTSCIVPMAMAVI-GDGNQLSRLIVPKPLLLPTAQMIQSTNTNPQTLQLYRHLHREMLEGQGVVLIAPESPLSYKQTYLNSICRDVLDESDVSLA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 186
15 -9.030PF05621.6; Q48383_KLEAE/1-302; Bacterial TniB protein  ali follow..  13  8DLSHLLPAAQGLARLPADERIQRLRADRWIGYPRAVEAALYAWPNKQRMPNLLLVGPTNNGKSMIVEKFRRTHPASSDADVLVVPSVIRFYVALLAAMGA-------------PLRPRPRLPEMEQLALALLRK------VGVRMLVIDELH----NVLAGNSVNRREFLNLLRFLGNELRIPLVGVGT................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 188

FFAS is supported by the NIH grant R01-GM087218-01
8 0 3 5 1   jobs submitted since Jan 1, 2011
Comments and questions to: webmaster

Selected papers from Godzik Lab
Ying Zhang, Ines Thiele, Dana Weekes, Zhanwen Li, Lukasz Jaroszewski, Krzysztof Ginalski, Ashley Deacon, John Wooley, Scott Lesley, Ian Wilson, Bernhard Palsson, Andrei Osterman, Adam Godzik. Three-Dimensional Structural View of the Central Metabolic Network of Thermotoga maritima. Science. 2009 Sep 18;325(5947):1544-9.

Alexey M. Eroshkin, Andrew LeBlanc, Dana Weekes, Kai Post, Zhanwen Li, Akhil Rajput, Sal T. Butera, Dennis R. Burton, Adam Godzik. bNAber: database of broadly neutralizing HIV antibodies. Nucl. Acids Res. 2013; published on November 7, 2013.

Jaroszewski L, Rychlewski L, Zhang B, Godzik A. Fold prediction by a hierarchy of sequence, threading, and modeling methods. Protein Sci. 1998 Jun;7(6):1431-40.